Flash Presentation
ÚVOD O NÁS AKTUÁLNĚ PROGRAMY ZAPOJTE SE KONTAKTY
Hnutí za občanská práva duše
 
 
O NÁS
Občanské sdružení
Stanovy HT ČR
Členové rady
Seznam patronů
Stránky patronů
Partneři HT
Hledání...

Stanovy občanského sdružení Humanity´s Team – Česká republika

Podle náležitostí zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.


a. Název sdružení: Humanity´s Team – Česká republika, o.s. (zkratkou HT ČR)


b. Sídlo sdružení: Víta Nejedlého 14, 13000 Praha 3


c. Cíl sdružení:


Občanské sdružení HT ČR je součástí celosvětového hnutí Humanity´s Team. HT ČR sdružuje občany, kteří cítí potřebu a chtějí vyvíjet aktivity pro řešení závažných problémů lidské společnosti a celé naší planety. Občany, kteří si uvědomují, že společenská utrpení, jakými jsou války či hladomory, pramení z lidských přesvědčení o vzájemné oddělenosti a nedostatku a nelze je proto vyřešit vojensky, politicky ani ekonomicky, ale pouze změnou těchto přesvědčení, a to v prvé řadě v sobě samých.


K tomu si určuje tyto cíle:

 • c.1. Napomáhat sjednocování lidstva skrze změnu představ o Životě, Bohu a lidech. Vystřídat teologie a ideologie vyvolenosti pochopením propojenosti všech věcí a lidí. V tomto směru vzdělávat a financovat školení svých členů v programech osobnostního růstu.
 • c.2. Vytvářet bezbariérový svět na úrovni hmotné, společenské a psychologické.
 • c.3. Podpořit v člověku sílu naplňovat své osobní sny a sny o lidské společnosti jako celku.
 • c.4. Odvážně prozkoumávat funkčnost svých současných přesvědčení o Životě, lidech či Bohu a otevírat se novým. K tomuto zkoumání přizvat členy místního duchovenstva, politiky, představitele státní správy, pedagogy, umělce a další občany utvářející naši kulturu a společnost spolu s širokou veřejností.
 • c.5. Propojovat jedince, podnikatelské subjekty a výzkumné a vzdělávací instituce za účelem realizace myšlenek Nové spirituality a překonání světových krizí ku dlouhodobě udržitelnému rozvoji lidské civilizace. Spolupracovat s místními zastupiteli a podporovat komunitní projekty.
 • c.6. Vést mezináboženský dialog, ukázat nový pohled na pojem náboženství a vyzvednout spirituální rovinu člověka.
 • c.7. Budovat místní HT Centra – informační centrály a zázemí pro vzdělávací a společenské aktivity.
 • c.8. Zaštiťovat a realizovat místní a regionální projekty spirituálního aktivismu – tj. kampaně za účast ve volbách, vědomé občanství, petice, nenásilné protesty a „bajkoty“ (opak bojkotu, podpora podniků praktikujících Novou spiritualitu) apod.
 • c.9. Žít Novou spiritualitu a šířit její principy vlastním příkladem. Žít plnohodnotný život nezávisle na vnějších podmínkách.
 • c.10. Život učinit nejposvátnější a nejvyšší hodnotou.

Prostředky, kterými bude sledovat výše zmíněné cíle, bude vyvíjet průběžně a budou to zejména:

 • Informační – bulletiny rozesílané přihlášeným členům a příznivcům; informační kancelář, která bude k dispozici fyzicky i dálkovými komunikačními prostředky; budování knihovny a videotéky s literaturou a videozáznamy k tématům výše uvedených cílů; překlady a tvorba materiálů k tématům výše zmíněných cílů a jejich distribuce členům a příznivcům; vývoj a správa internetových stránek HT ČR na doméně www.humanitysteam.cz a jiných
 • Zprostředkovatelské – vedení databáze členů a příznivců HT ČR, kteří mají zájem takový záznam mít za účelem propojování jednotlivců a institucí, jejichž záměry jsou v souladu s cíli HT ČR, a za účelem spolupráce všech přihlášených v dalších společných aktivitách a dobrovolnických programech HT ČR; vedení databáze neziskových organizací za účelem podpory vzájemné komunitní pomoci informováním zájemců o jejich službách
 • Komunikační, diskusní – pořádání veřejných diskusí, konferencí či pravidelných setkávání příznivců ve skupinkách HT (např. studijní skupinky, skupinky emoční podpory, pracovní skupinky a další), na kterých je možno hovořit o tématech cílů HT ČR ku podpoře všeobecného dialogu v tomto směru a ve směru občanské zodpovědnosti a místní neboli komunitní svépomoci
 • Koordinační – koordinace dobrovolnické činnosti, organizace svépomocných akcí ve prospěch jedinců i místních komunit a ve prospěch sdružení; spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a s místním zastupitelstvem; koordinace organizování společných setkávání v malých skupinkách HT, celorepublikových setkáních, festivalech apod. na úrovni obcí, měst, krajů a republiky
 • Vzdělávací a prožitkové – podpora, zprostředkování a organizace školení a seminářů zahraničních lektorů v programech osobnostního růstu a mezilidské komunikace; promítání tematických filmů a videozáznamů; školení lektorů sebezkušenostních technik a rozvoj těchto technik; programy a kursy vědomého občanství předávající praktické znalosti pro komunikaci s úřady, hájení a využívání občanských práv a to s přístupem Nové spirituality – tj. principy hojnosti, důvěry, zodpovědnosti apod. (viz příloha Co je Nová spiritualita); kursy Nová spiritualita a různé oblasti běžného života jako jsou rodina, děti, práce, sexualita, obchod atd.)
 • Aktivistické – organizace kampaní za účast ve volbách a vědomé občanství; petice a nenásilné protesty k dosažení cílů HT ČR; „bajkoty“ (opak bojkotu, podpora podniků praktikujících Novou spiritualitu) apod.

d. Patronium neboli členská základna


Patronium je společenství patronů neboli členů sdružení, kteří vědomě podporují jeho činnost. Patron je vlastním tělem sdružení, jeho mecenášem a vůlí, je ochoten přijmout zodpovědnost za svůj život a chod sdružení. Je patronem proto, že se chce vědomě podílet na uskutečňování cílů sdružení, nikoli jen proto, že hledá sám sebe, aby skrze to realizoval svůj život, že chce nalézt spřízněné duše, že hledá pochopení, které jinde nenalezl nebo že je zamilovaný do Nové spirituality. Tím vším se liší od řadového příznivce hnutí Humanity’s Team.


Právoplatným patronem HT ČR se může stát každý, kdo naplňuje následující body:

 • dovršil věk 18 let nebo dodal písemný souhlas zákonných zástupců
 • doručil svoji písemnou přihlášku (podepsaný vyplněný formulář) na adresu sídla sdružení nebo ji předal osobně koordinátorovi HT ČR či jeho zvolenému zástupci
 • podporuje činnost HT ČR libovolnou finanční částkou měsíčně převodem na bankovní účet HT ČR (výše příspěvku nemá v žádném případě vliv na práva ani povinnosti patrona).

Ukončit členství může patron na základě osobního rozhodnutí, ohlášeného písemně. Může být také vyloučen hlasováním Rady HT ČR nebo automaticky na základě neplacení příspěvku po dobu tří měsíců.


Výhody patronů:

 • dostává informační materiály a nástroje sebevzdělávání a spirituálního aktivismu
 • je podporován v sebevzdělávání podle možností a cílů HT ČR a mohou mu být financovány semináře apod.
 • je upřednostněn v účasti na akcích s omezenou kapacitou
 • volí členy Rady HT ČR

e. Orgány sdružení

 • e.1. Koordinátorský tandem
 • e.2. Rada
 • e.3. Patronium
 • e.4. Revizní komise

K bodu e.1. Koordinátorský tandem:

 • je statutárním orgánem HT ČR a členem Rady HT ČR
 • tvořen vždy ženou a mužem, kteří se svým zvolením dobrovolně souhlasí
 • volen Radou HT ČR ze svých členů, a to stoprocentním souhlasem všech přítomných – není-li Koordinátorský tandem zvolen, volba se opakuje až do konečného zvolení
 • jedná jménem HT ČR v úředních záležitostech
 • prezentuje HT na veřejnosti
 • rozhoduje za HT ČR, naplňuje rozhodnutí Rady HT ČR a Rada HT ČR ho může kdykoli odvolat jako celek rozhodnutím minimálně dvou třetin svých členů
 • jeho členové jsou oprávněni jednat samostatně

K bodu e.2. Rada:

 • je výkonným orgánem HT ČR, vykonává vůli Patronia
 • členové Rady jsou voleni Patroniem HT ČR – nadpoloviční většinou všech přítomných patronů
 • rozhoduje o veškerých záležitostech minimálně dvěma třetinami přítomných členů
 • člen Rady po třetí po sobě následující neúčasti na jednání Rady HT ČR (krom vážných zdravotních důvodů) automaticky přestává být jejím členem
 • schvaluje plán činnosti a interní předpisy, příp. rozpočet a výroční zprávu

K bodu e.3. Patronium: viz bod d), a dále:

 • rozhoduje o sloučení a zániku sdružení
 • schvaluje stanovy a jejich změny či doplňky
 • volí a odvolává členy výkonného orgánu (Rady) a Revizní komisi
 • rozhoduje vždy nadpoloviční většinou všech přítomných
 • svolává se minimálně jednou ročně, o svolání je každý patron zpraven formou, kterou si sám zvolí

K bodu e.4. Revizní komise:

 • je kontrolním orgánem
 • je volena Patroniem, nadpoloviční většinou všech přítomných
 • členství v Revizní komisi je neslučitelné s členstvím v Radě HT ČR
 • kontroluje hospodaření sdružení, upozorňuje orgány na nedostatky včetně dodržování stanov a interních předpisů a navrhuje opatření pro jejich odstranění

f. Ustanovení o organizačních jednotkách


V jednotlivých městech (sídlech) se budou postupně zřizovat HT Centra. V první fázi budou HT Centra kompletně spravována orgány sdružení HT ČR. Po rozhodnutí Rady se HT Centra mohou osamostatnit v otázce spravování. Rada zvolí místní radu, koordinátory a správce, kteří budou řídit činnost HT Centra. Ostatní kompetence zůstávají na orgánech sdružení HT. Podrobnosti o konkrétní činnosti a kompetencích HT Center budou obsahem interních předpisů.


g. Zásady hospodaření a možné zdroje financí

 • HT ČR hospodaří nezávisle a na vlastní odpovědnost movitým majetkem, finančními prostředky a nehmotnými právy, které získala.
 • HT ČR vede své účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy.
 • Za řádné vedení účetnictví a hospodaření odpovídá Rada HT ČR.
 • Hospodaření HT ČR podléhá zákonům a obecně závazným právním předpisům.
 • HT ČR vede transparentní bankovní účet a zároveň zveřejňuje průběžně podrobné vyúčtování na svých internetových stránkách.
 • Předpokládané zdroje finančního příjmu HT ČR jsou zejména členské příspěvky svých patronů, věcné a finanční dary fyzických či právnických osob, sponzorské dary, granty a podpory, určené k hrazení nákladů spojených s činností HT ČR.
 • Výnosy z majetku a vlastní činnosti, jakými se mohou stát například případné předplatné elektronických bulletinů či přebytky z účastnických poplatků na vzdělávacích akcích, mohou být použity jen na podporu cílů HT.
 • O větších výdajích rozhoduje Rada, o běžných pověřené osoby.

h. Zánik sdružení


O zániku sdružení sloučením a nebo dobrovolným rozpuštěním rozhoduje Patronium, které jmenuje likvidátora (likvidační komisi). Likvidátor nejprve vyrovná všechny pohledávky a závazky a s likvidačním zůstatkem naloží podle rozhodnutí Patronia. Zánik sdružení bude oznámen do 15 dnů po ukončení likvidace Ministerstvu vnitra ČR.Pozitivní evoluce
 
Home Site Map